Nabór uzupełniający kandydatów na ławników - 2020 rok

Wybory uzupełniające ławników

fot.depositphotos

INFORMACJA

z dnia 1 czerwca 2020 r.

Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie zasad przeprowadzenia naboru uzupełniającego kandydatów na ławników

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej ogłaszam nabór uzupełniający kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej do orzekania z zakresu prawa pracy.

Zasady przeprowadzania wyborów ławników oraz tryb zgłaszania kandydatów na ławników określają przepisy:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 poz. 52 z późn. zm.) dalej ustawa,
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. 2011 Nr 121, poz. 693).

Rada Miejska w Bielsku-Białej, w trybie art. 168 ustawy, powinna wybrać 3 (trzech) ławników.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 15 lipca 2020 r.

Kto może być ławnikiem?

Art. 158 ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 2. jest nieskazitelnego charakteru;

 3. ukończył 30 lat;

 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

 5. nie przekroczył 70 lat;

 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kto nie może być ławnikiem?

Art. 159 ustawy określa, że ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;

 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;

 6. duchowni;

 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;

 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej:

 1. prezesi właściwych sądów,

 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Kto ponosi koszty za wymagane dokumenty?

Koszty opłaty za:

 1. wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu
  z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa*,

 2. wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Informacje dodatkowe

 • Rada Miejska zasięga od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 • Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego;
 • kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez Zespół powołany przez Radę Miejską, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie;
 • zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miejskiej po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Miejska stwierdza w drodze uchwały.

Jak zgłosić kandydatów na ławników ?

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na KARCIE ZGŁOSZENIA, określonej Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz. 693). 

Wzór KARTY ZGŁOSZENIA kandydata na ławnika można:

 • pobrać na niniejszej stronie,
 • otrzymać w Biurze Rady Miejskiej UM w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 1 (I piętro, p. 48, 52).

Do KARTY ZGŁOSZENIA należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2- 4 ustawy:

 1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (zapytanie składa się w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 10, a szczegółowe informacje
  w tym zakresie można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego –
  nr tel.: 33 4999 400*).

 2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.   

 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozu­mieniu przepisów ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

 5. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 6. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

 7. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą:
  1) imię (imiona),
  2) nazwisko,
  3) numer ewidencyjny PESEL,
  4) miejsce stałego zamieszkania,
  5) własnoręczny podpis
  - każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Obywatele zgłaszający kandydata muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie miasta Bielska-Białej.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1-4, powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 6 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów udzielają pracownicy Biura Rady Miejskiej pod numerami:

Telefony:

(33) 49 71 460 oraz (33) 49 71 456

Prezydent Miasta Bielska-Białej

                                                                                                                                                                    Jarosław Klimaszewski